کلینیک آسانا :02122915220

درمان های طب سنتی چین شامل درمانهای مختلفی میگردد که به تعدادی از آنها  اشاره می کنیم

  • الکتروآکوپانکچر

در این روش با ارسال ایمپالس های الکتریکی از طریق سوزن ها ی طب سوزنی ،تحریک نقاط طب سوزنی افزایش می یابد.

  • طب سوزنی گوش

در این روش درمان با تحریک نقاط خاص روی گوش با استفاده از سوزن ها یا قرار دادن چسبهای حاوی سوزن یا دانه های گیاهی یا مغناطیسی انجام می شود.

این روش، بخصوص در درمان اعتیاد، درمان و کنترل اضطراب و کاهش اشتها تاثیر به سزایی دارد.

  • طب سنتی چین و بادکش درمانی:

روش تحریک نقاط طب سوزنی با استفاده از کاپ های بادکش است که در مواردی به روند درمان کمک زیادی می کند.

  • خونگیری و حجامت چینی

قبل از انجام بادکش درمانی و یا حتی بدون استفاده از بادکش، از نقاط خاص طب سوزنی خونگیری انجام می شود که به نوعی حجامت چینی نام می گیرد.

  • موکسا درمانی:

روش سنتی  بسیار موثر برای القای حرارت و تحریک نقاط خاص با سوزاندن گیاه موکسا روی سوزنها یا به طورمستقیم روی بدن.

  • جراحی کوچک طب سوزنی